ăn

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [ɐn]
 1. 먹다.
 • Chúng ta ăn 3(ba) buổi cơm mỗi ngày. 우리는 매일 3끼를 먹는다.
 • Em đã ăn sáng chưa? 아침은 먹었니?
 • Giê-hô-va Ðức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게하는 나무도 있더라. (따옴창세기 2장 9절)
 1. 지내다, 쉬다
 • Năm nay anh ăn tết ở việt nam hay hàn quốc? 올해 당신은 설을 한국에서 아니면 베트남에서 쉬세요?
 1. (기계, 교통수단 작동을 위해) 소비하다, 사용하다, 먹다.
 • Xe máy cũ này ăn xăng nhiều ghê! 이 중고 오토바이 기름 엄청 먹네!
 1. (~ 누리려고) 받다, 취하다.
 • Cho nên dân chúng gọi chỗ đó là Ki-bơ-rốt Hát-ta-va, vì là chỗ họ chôn cất những ngươi đòi ăn thịt. 그 곳 이름을 기브롯 핫다아와라 칭하였으니 고기를 탐한 백성을 거기 장사함이었더라. (따옴민수기 11장 34절)
 1. (좋지 않은, 비꼬는 투의) 얻어 맞다, 얻어 터지다.
 • Bọn chúng vừa ăn no đòn. 그들은 방금 실컷 얻어 맞았다.
 1. (시합 시험에서 상, 상금, 일등 등을) 먹다, 타다, 쟁취하다.
 • Nó đã ăn giải nhất. 그가 일등 먹었다.
 1. (스며들다, 오염되다, 침투하다) 먹다.
 • Môi không ăn son phải làm sao? 입술에 립스틱이 안먹으면 어떻게 해야 하나요?
 1. (좀, 녹 등) 슬다, 먹다.
 • Gỉ ăn vào dây thép. 철근이 녹슬다.
 1. (어떤 작용의 범위나 구역으로 번지다, 퍼지다) 서리다.
 • Rễ nó quấn quanh đống đá ăn sâu vào khe đá. 그 뿌리가 돌 무더기에 서리어서 돌 가운데로 들어 갔을찌라도. (따옴욥기 8장 17절)
 1. (외부에서 들어온 부수적인 같이 속한 일부분을) 차지하다, 잡아 먹다.
 • Khoản chi đó ăn vào hầu hết ngân sách năm nay. 그 지출이 올해 예산을 거의 차지했다.
 1. (화폐, 도량 단위로 ~에 상응하는 가격)
 • 1USĐ là ăn 23.172 VND. 1 달러는 23,172 베트남동이다.

형용사[편집]

 1. (서로) 꽉 낀, 꽉 물린.
 • Phanh không ăn 브레이크가 안 먹는
 1. 어울리다, 조화를 이루다.
 • chiếc áo đen ăn với màu da trắng. 검은 옷은 흰 피부에 어울린다.