shàng

From 위키낱말사전
Jump to navigation Jump to search
shàng

중국어[edit]

병음[edit]

  • 주음부호: ㄕㄤˋ
음성 듣기  
Loudspeaker 18px.svg
  1. 다음 한자들의 병음.
    • 참조: 중국어(표준어) "shàng"로 읽는 한자들의 한국어, 베트남어, 일본어, 중국어의 독음 대조 일람표
독음 대조 일람표
한자 중국어(표준어) 한국어 베트남어 일본어(음독) 중국어(광둥어)
shàng
shàng じょう, しょう seung5/seung6
shàng
shàng
shàng, cháng
shàng
shàng
shàng