affirmative

위키낱말사전, 말과 글의 누리

영어[편집]

형용사[편집]

  • 1. (격식) 긍정의 (의미를 나타내는), 긍정[동의]하는 (pertaining to truth; asserting that something is; affirming)