cảnh sát

From 위키낱말사전
Jump to navigation Jump to search

베트남어[edit]

일본제 한자어인 "警察"이 전파되어 사용되기 시작했다.

발음[edit]

명사[edit]

  • cảnh sát
  • 1. 경찰
  • cảnh sát giao thông : 교통경찰
  • 2. 경찰관

파생어[edit]

  • cảnh sát trưởng
  • nhập cảnh

참고[edit]