hoãn hòa

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

동사[편집]

  • hoà hoãn의 오기
  • 베트남 한자 (Từ Ghép : 복합어) : 和緩
  • 1. (긴장 등을) 완화하다.
  • Toàn thể cộng đồng sai người đi nói chuyện với con cái Ben-gia-min ở tảng đá Rim-môn và đề nghị hoà hoãn với họ. 그리고 나서 온 회중은 림몬 바위에 숨어서 사는 베냐민 자손에게 사람을 보내어 그들과 화친을 선언한다는 말을 전하였다. (따옴사사기 21장 13절)