soft

위키낱말사전, 말과 글의 누리

영어[편집]

음성 듣기  미국
IPA [sɔ́ft](영국), [sɔ́ːft / sɑ́ft](미국)
soft drink
  • No, soft drink please. 아니요, 탄산음료 주세요.
softball softcover softhearted soft sex software

우니쉬[편집]

동사[편집]

형용사[편집]