prae-

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
라틴어(Latina)

접두사

prae-

어원 < prae
  • 1. 명사, 동사, 형용사의 어근에 붙여서 '', ''의 뜻을 더하는 접두사.
예문 praeceps, praesens, praesidium, praesum