противник

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

러시아어[편집]

음성 듣기  
IPA [prɐˈtʲivnʲɪk]

유의어[편집]

러시아어 명사 변화
단수 복수
주격 проти́вник проти́вники
속격 проти́вника проти́вников
여격 проти́внику проти́вникам
대격 проти́вника проти́вников
조격 проти́вником проти́вниками
전치격 проти́внике проти́вниках


로마자 표기: protivnik

불가리아어[편집]

명사[편집]

IPA [pro'tivnik]

유의어[편집]

로마자 표기: protivnik

이 문서의 내용은 한국어 «»의 번역을 바탕으로 작성되었습니다.
틀린 내용이 포함되어 있을 수도 있습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거해주세요.

보스니아어[편집]

로마자 표기: protivnik

이 문서의 내용은 한국어 «대항자»의 번역을 바탕으로 작성되었습니다.
틀린 내용이 포함되어 있을 수도 있습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거해주세요.

세르비아어 명사 변화
단수 복수
주격 противник противници
속격 противника противника
여격 противнику противницима
대격 противника противнике
호격 противниче противници
조격 противнику противницима
처격 противником противницима


세르비아어[편집]

로마자 표기: protivnik

이 문서의 내용은 한국어 «대항자»의 번역을 바탕으로 작성되었습니다.
틀린 내용이 포함되어 있을 수도 있습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거해주세요.

세르비아어 명사 변화
단수 복수
주격 противник противници
속격 противника противника
여격 противнику противницима
대격 противника противнике
호격 противниче противници
조격 противнику противницима
처격 противником противницима


세르보크로아트어[편집]

명사[편집]

IPA [prǒtiːʋniːk]
로마자 표기: pròtīvnīk

이 문서의 내용은 한국어 «대항자»의 번역을 바탕으로 작성되었습니다.
틀린 내용이 포함되어 있을 수도 있습니다. 내용이 틀림없다면 이 틀을 제거해주세요.

세르보크로아트어 명사 변화
단수 복수
주격 противник противници
속격 противника противника
여격 противнику противницима
대격 противника противнике
호격 противниче противници
처격 противнику противницима
조격 противником противницима