làm việc

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [lɐːm vḭɜk]
  • Nga làm việc đâu ? Nga는 어디에서 일합니까?
  • Nhưng Đức Giê-su trả lời: Cha Ta xưa nay vẫn làm việc và Ta cũng làm như vậy! 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시매. (따옴요한복음 5장 17절)