theo

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]

 1. ~ (뒤) 따르다
 • theo tôi 그가 나를 따르다.
 1. 함께 가다
 • Con tôi theo bố mẹ sang hàn quốc. 내 아이는 아빠 엄마와 함께 한국에 갔다.
 1. ~ (비꼬는 의미로 보통 집을 버리고 남자 여자를) 따라가다
 • Cô ta theo trai. 그녀는 남자 따라갔다.
 1. (일정한 동작이나 영향에 의해 다른 사람을 따라하다) …에 따라하다, …과 일치하여 행하다.
 • Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 아담에게 이르시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라한 나무 실과를 먹었은즉 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. (따옴창세기 3장 17절)
 1. (일정한 목표 달성을 위한 의지적이며 지속적인 행동)
 • theo Chúa Jêsus. 주 예수를 따르다.
 1. (방향이나 길 등에) 따르다
 • Trôi theo dòng nước. 물줄기를 따라 떠내려가다
 1. (~ 에 따라, 근거하여)
 • Xây theo bản thiết kế. 설계도에 따라 짓다.