được

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [ɗɨɜ̰k]
  • 베트남 한자:
  • 1. «동사 + 목적어 + được »할 수 있다.
  • 2. 되다 (수동태를 만들어주는 것)
  • Rất vui được gặp anh. 만나서 (너무) 반가워요, 형(오빠).
  • Vùng đất này ban đầu được gọi là Prey Nokor. 이 지역은 처음에는 Prey Nokor라고 불리었다.
  • đã được sửa đổi 수정된